Ons personeel en trends

Trend #1

De bezettingsgraad per groep ligt op ongeveer 1,1 fte. Daardoor spelen wij goed in op de arbeidsmarktontwikkelingen en het dreigende lerarentekort.

Trend #2

De in- en uitstroom van personeel is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar. De verwachting is dat ook voor komend jaar zich geen grote personele verschuivingen voordoen.

Ons personeel en trends

Trend #1

De bezettingsgraad per groep ligt op ongeveer 1,1 fte. Daardoor spelen wij goed in op de arbeidsmarktontwikkelingen en het dreigende lerarentekort.

Trend #2

De in- en uitstroom van personeel is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar. De verwachting is dat ook voor komend jaar zich geen grote personele verschuivingen voordoen.

Trend #3

Meer personele wisselingen in een team zijn een belangrijke oorzaak voor extra werk en een verhoogde werkdruk. Hierop speelt PCBO Baarn Soest in door te streven naar een passend niveau aan bezetting waarmee personele wisselingen opgevangen kunnen worden.

Trend #4

Landelijk gezien is 21% van de leerkrachten ouder dan 55 jaar. Binnen onze stichting is dat 24%. Aandachtspunt blijft de uitstroom van een grote groep leerkrachten tussen 5 en 10 jaar.

Trend #5

Aantrekken van jonge leerkrachten en actieve begeleiding van starters wordt voortgezet.

Trend #6

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid is steeds meer van belang. Maatwerk voor de diverse groepen medewerkers om de werk/privé balans in evenwicht te houden en duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Trend #7

Dalende Pabo instroom vraagt om onderzoek naar oa andere (zij-) instromers om het toekomstige leerkrachten tekort op te vangen.

Trend #8

HRM activiteiten ondersteunen de vergroting van het eigenaarschap. Zo is de HRM gesprekcyclus herzien, voeren we ontwikkelingsgerichte gesprekken (ipv achteraf beoordelen) en zijn directeuren opgeleid tot assessor voor de competentie thermometer.