Feiten en Cijfers

Feiten en Cijfers

Waar hielden onze toezichthouders zich in 2019 mee bezig? Hoeveel personeel hadden we en hoeveel leerlingen? Hoe zat het met de financiën? Dat soort zaken vindt u hier.

Waar staat PCBO Baarn Soest nu?

Enkele (financiële) uitgangspunten

  • Het beschikbare budget en het aantal groepen voor het schooljaar worden bepaald aan de hand van de leerlingentelling op teldatum 1 oktober van het voorgaande jaar.
  • De personele – en materiële gelden worden volledig toebedeeld aan de scholen. Het PAM budget (Personeel en Arbeidsmarkt beleid) wordt allereerst bovenschools aangewend.
  • De groepen worden bezet door minimaal een leerkracht. Doordat het overgrote deel van de medewerkers in deeltijd werkt wordt de verwachte groepsbezetting berekend op 1.1 fte per groep.
  • De vervanging van leerkrachten bij ziekte en verlof wordt opgevangen door interne-vervangingsmedewerkers. Deze medewerkers zijn bovenformatief aangesteld. (Poolers).

Balans (2019-2024)

Toelichting op de balans

De Stichting heeft een gezonde financiële basis. De liquide middelen zullen bij deze meerjarenbegroting afnemen door de begrote negatieve resultaten, verbouwingen aan diverse scholen en de aanschaf van nieuw meubilair en zonnepanelen. De stijging van het Eigen Vermogen in 2019 is inherent aan de extra inkomsten van OC&W en een eenmalige uitkering die bestemd waren voor een eenmalige uitkering en loonsverhoging voor het personeel. Uitkering van deze gelden zal in 2020 plaatsvinden.

image

Staat van baten en lasten (2019 -2024)

Toelichting op de staat van baten en lasten

De bekostiging is gebaseerd op de te verwachte leerlingenaantallen. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexatie van 2% Aangezien er zich gemiddeld over de volgende jaren geen significante wijzigingen voordoen qua leerlingenaantallen en huisvesting zijn de lasten gebaseerd op de personele bezetting en overige instellingslasten van 2019. Alleen bij de afschrijvingslasten is een stijging te zien vanwege verbouwingen op diverse scholen en de aanschaf van zonnepanelen en meubilair.